Reload Alfa

重新加载alfa扩展,您可以将其用于浏览器重新加载功能。使用重新加载Alfa,您可以自动重新加载崩溃的标签页,并使用上下文菜单选项重新加载所有标签页”重新加载所有标签页。它将同时重新加载浏览器的所有选项卡。
 
                  而且,您可以使用扩展弹出菜单重新加载计时器重复为每个计时器重新加载浏览器的每个选项卡。您可以给每个指定时间,然后按开始按钮。它将在您指定的时间内重复加载标签,直到您按下停止”按钮为止。
 
              希望此扩展将简化您的浏览器标签重新加载功能。
                   
                         谢谢 !!!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享